Tembung-Tembung Basa Krama Desa

10 Aug 2012 / Tag: BERITA BUDAYA

PASINAON BASA JAWA KAPING RONG ATUS TELUNG PULUH PAPAT
EDHISI MIRUNGGAN: 10 AGUSTUS 2012

Tembung-Tembung Basa Krama Desa

Basa krama pawicantenan ing padhusunan ugi taksih asring kenging pangaribawaning basa krama-desa jaman kajawen (red: jaman rumiyin). Tuladha tembung-tembung saking basa krama-desa kapacak ing “tabel” ngandhap menika:

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Bahasa “krama-desa” lisan di pedesaan juga masih mendapat pengaruh dari bahasa krama-desa jaman dulu. Contoh kata-kata bahasa krama-desa terlihat pada tabel di bawah ini.

  Tembung Ngoko Tembung krama Tembung bs krama desa Terjemahan
1 bantal bantal lempir bantal
2 beda beda benten beda
3 belo belo belet anak kuda
4 besuk benjing benjang besok
5 bupati bupati bupatos bupati
6 buru bujeng bedhag buru
7 dhuwit arta yatra uang
8 duren duren ambetan duren
9 embuh kilap kirangan entah
10 esuk enjing enjang pagi
11 gaga gaga gagi gaga “jenis padi”
12 gapura gapura gapunten gapura
13 geni latu grama api
14 glugu glugu glega glugu “batang kelapa”
15 godhong ron ujungan daun
16 graji graji grantos gergaji
17 jagung jagung boga jagung
18 jaran kapal kepel kuda
19 jeneng nama nami nama
20 kabeh sedaya sedanten semua
21 kacang kacang kaos kacang
22 kara kara kawis kara “jenis sayur”
23 kedhele kedhele kedhangsul, dhangsul, dhekemen kedelai
24 ketiga ketiga ketigen ketiga “musim”
25 kuwasa kuwasa/kuwaos kuwaos kuasa
26 kuwali/kwali kuwali/kwali kuwangsul/kwangsul kwali, periuk
27 lawang kori/konten konten pintu
28 lemari lemari/lemantun lemantun almari
29 liya sanes lintang lain
30 mangan nedha nedhi makan
31 mlayu mlajeng mlajar lari
32 mori mori monten mori “kain”
33 njaluk nedha nedhi minta
34 nuli, banjur lajeng nunten lalu
35 pajeg pajeg paos pajak
36 pangan tedha tedhi pangan, makanan
37 paribasan paribasan paripaos peribahasa
38 playu plajeng plajar ikut
39 pracaya pitados precados percaya
40 pring deling rosan, bambu bambu
41 ratan, dalan margi radinan, radosan jalan
42 rupa warni rupi rupa, warna
43 sanajan sanajan sinaos, senaos walaupun
44 seneng seneng remen suka
45 sepisan sepisan sepindhah pertama
46 sida estu siyos, ciyos jadi
47 susah susah sisah sedih
48 tembako sata santun tembakau
49 tenan saestu saestos benar
50 terus lajeng teras terus, lalu, lurus
51 tlaga tlaga tlagi telaga
52 tuna tuna tuni rugi
53 tutuh tutuh tetah dakwa
54 tuwa sepuh sepah tua
55 udan jawah jawoh, jawuh hujan
56 untu untu waos gigi
57 wani wani, purun wantun berani, mau
58 warung warung wande warung
59 wedi ajrih wedos takut
60 wulang wulang wucal ajar
61 wurung wurung sande batal, jadi

Suwandi

Naskah diambil dari “Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa” karangan Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. dan Drs. Th. Supriya, tahun 2001, penerbit: Kanisius Yogyakarta.

BERITA BUDAYA Jakarta