Gladhen Tembang Macapat (12) DHANDHANGGULA

18 Jul 2013

Kursus Tembang Macapat

Gladhen Tembang Macapat (12)
DHANDHANGGULA

Tembang Dhandhanggula adalah jenis tembang macapat yang mempunyai gatra atau baris paling banyak yaitu 10. Setiap baris mempunyai jumlah suku kata (guru wilangan) dan akhiran (guru lagu) yang berbeda.

Tembang Dhandhanggula adalah jenis tembang macapat yang mempunyai gatra atau baris paling banyak yaitu 10. Setiap baris mempunyai jumlah suku kata (guru wilangan) dan akhiran (guru lagu) yang berbeda, dengan perincian sebagai berikut:

Tembang Dhandhanggula:

Den mituhu mring wewarah Jati = 10 suku kata dengan akhiran i (wulu)
luwih begja manungsa kang samya = 10 suku kata dengan akhiran a (nglegena)
rahayu narima tyase = 8 suku kata dengan akhiran e (taling)
madhep marang Hyang Agung = 7 suku kata dengan akhiran u (suku)
durakane dipun tobati = 9 suku kata dengan akhiran i (wulu)
mbrongsong hardaning karsa = 7 suku kata dengan akhiran a (nglegena)
tawekal ing kalbu = 6 suku kata dengan akhiran u (suku)
lumembak lampahing jaman = 8 suku kata dengan akhiran a (nglegena)
Rahap lamun kataman dhuh kiteng kapti = 12 suku kata dengan akhiran i (wulu)
Pupusen tyas narima = 7 suku kata dengan akhiran a (nglegena)

Gladhen Tembang Macapat (12) DHANDHANGGULA

Gladhen Tembang Macapat (12) DHANDHANGGULA
Semar menunggui Raden Abimanyu, saat mendengarkan dan
meresapkan ‘Piwulang Jati’ yang diajarkan oleh Begawan Abiyasa.

Tembang Dhandhanggula mempunyai watak indah dan luwes, dapat untuk mengekspresikan sastra tembang dengan berbagai tema dan suasana.

Untuk materi yang dipakai gladhen kali ini adalah tembang Dhandhanggula dengan jenis lagu Banjet. Syair tembang mengambil dari serat ‘wulang reh’ karya Paku Buwana IV dan dilanjutkan tembang dari kitab Centhini Pupuh 280, yang sudah dibaca pada acara Macapatan Malem Rebo Pon putaran 121, di pendapa Tembi Rumah Budaya pada 2 Juli 2013 lalu.

Serat Centhini PUPUH 280

Dhandhanggula

  1. Sigeg mangkya kang winarneng tulis, para tamu miwah kang tumingal, wayang wuyungan driyane, goreh dennira lungguh, pra wadonan cacadhang kapti, weneh ririh wicara, baguse anggambuh, suwe ora aweh ulat, mengko lamun malembar marang ing njawi, ndakajak mring wismengwang.
  2. Ulun kungkung mboya kena mijil, andadaha badanku sadaya, denkendho sing mbathok kiye, ewange mlerok muwus, jangji menga tanpa pakering, ambadhog darkebingwang, dhedhekaku mau, dentemu pek neng dedalan, titenana nora wurung kramas getih, njengek kang sinung ujar.
  3. Nguber-uber wawan-winawan ngling, kabarangat grejeg temah tukar, geger pinisah wong akeh, para sember narucul, antuk enggon jengglong neng ngarsi, tan ngremesi kang tukar samya adol ayu, timpuh siduwasta kiwa, kemben kendho nglowong payudara mingis, kurang sathithik wutah.
  4. Wis antara dangu Ki Nurwitri , dennya gambuh seseging irama, mangenturan sru trebange, ngandhelong tandya suwuk, maca slawat angering-aring, sugata wedang dharan, sumaos ing ngayun, Endrasmara lon lingira, wawi sami sinambi sawontenneki, kang ingacaran rahab.
  5. mBokmas Demang atatanya ririh, mring Suwadi adhi ana ika, ingkang di kembang lambe, Cebolang iku mau, kang tinanya nauri aris, punika rencangira, Nurwitri rannipun, boten tumut Ki Cebolang, saweg pambeg kilap mangke mbokmanawi, saget mapag kewala
  6. Rak ya kena ta dhi arep uning, Ni Suwadi nggleges lon turira, manawi namung warnine, mboten awisan estu, kilap bilih ayun udani, silitipun cantoka, kula mboten tanggung, suka tuwin botenira, mBokmas Demang ririh nyiwel wentis kering, labet tyas sru susila.
  7. Nahen wau kang aneng pandhapi, Nurgirindra alon angandika, lagi tengah wengi kiye, lan banget nggonku ayun, wruh bacute sang Bayusiwi, nggone antuk nugraha, saking Dewa Timur,

Keterangan: notasi tembang yang ditulis di atas memakai nada gamelan Jawa (nada Pentatonik). Biasanya instrument gamelan yang untuk ninthing atau membidik nada adalah Gender Barung.

Jika tidak ada gamelan, dapat menggunakan gitar atau piano (nada Diatonik) dengan padanan nada sebagai berikut:

Pentatonik Diatonik
Gamelan Slendro sanga Piano/Gitar
1 (ji) = 6 (la)
2 (ro) = 7 (si)
3 (lu) = 1 (do)
4 (pat) = 2 (re)
5 (ma) = 3 (mi)
6 (nem) = 4 (fa)
7 (pi) = 5 (sol)

Herjaka HS

Jakarta