Tegesipun Sawatawis Tembung Krama Inggil

16 Feb 2013

Pasinaon basa Jawa

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Patang Puluh Papat Edhisi Mirunggan: 16 Februari 2013

Tegesipun Sawatawis Tembung Krama Inggil

Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa, foto: Suwandi tembi
Kamus Unggah-Ungguh Bahasa Jawa
cocok untuk belajar mengenal bahasa krama

Kata Krama Inggil dalam bahasa Jawa itu ada yang memiliki makna ganda (lebih dari satu). Contoh: Sugeng (Krama Inggil) mempunyai makna yaitu ‘selamat’ (ngoko) dan ‘’hidup’ (ngoko), dan ‘gemuk’ (ngoko).

Tembung Krama Inggil wonten ing basa Jawi menika wonten ingkang nggadhahi teges langkung saking setunggal. Tembung-tembung menika kados ing ngandhap menika.

3. Sugeng (Krama Inggil) nggadhahi teges inggih menika slamet (ngoko), urip (ngoko), kaliyan lemu (ngoko).

Ingkang ateges slamet, tuladhanipun:

 • Basa ngoko : 1. Anak karo bojomu apa padha slamet?
  : 2. Lungamu menyang Jakarta wingi rak ya padha slamet ta?

 • Basa krama alus : 1. Putra kaliyan ingkang-garwa menapa sami sugeng?
  : 2. Tindakipun Panjenengan dhateng Jakarta kala wingi rak inggih sami sugeng ta?

Ingkang ateges urip, tuladhanipun:

 • Basa ngoko : Embah lanang nalika isih urip, seneng rokok kretek.

 • Basa krama alus : Eyang kakung nalika taksih sugeng, remen rokok kretek.

Ingkang ateges lemu, tuladhanipun:

 • Basa ngoko : Saiki embahe isih urip, malah awake lemu banget.

 • Basa karma alus : Samenika ingkang taksih sugeng, malah saliranipun sugeng sanget.

4. Dalem (Krama Inggil) nggadhahi teges inggih menika omah (ngoko), sebatan Gusti (ngoko, panambang e/mu), kaliyan aku (ngoko, kangge basa pawicantenan, lan ater-ater dak, ku).

Ingkang ateges omah, tuladhanipun:

 • Basa ngoko : Pak Hasan duwe omah anyar.

 • Basa krama alus : Pak Hasan kagungan dalem enggal.

Ingkang ateges sebatan Gusti, tuladhanipun:

 • Basa ngoko : 1. Amarga sih pitulungane Gusti Kang Maha Asih anakku bisa slamet.
  : 2. Dhuh Gusti, aku njaluk kawelasan-Mu.

 • Basa krama alus : 1. Amargi sih pitulungan Dalem Gusti Ingkang Maha Asih anak kula saged wilujeng.
  : 2. Dhuh Gusti, kula nyuwun kawelasan Dalem.

Ingkang ateges aku, (kalebet dak, ku), tuladhanipun:

 • Basa ngoko : 1. Aku arep melu menyang Sala, oleh apa ora Bu?
  : 2. Pak Bambang dakwenehane foto sing apik-apik.
  : 3. Panjalukku, prayogane kowe mulih wae!

 • Basa krama alus : 1. Dalem badhe ndherek dhateng Sala, kepareng menapa boten Bu?
  : 2. Pak Bambang dalem caosanipun foto ingkang sae-sae.
  : 3. Panyuwun dalem, prayoginipun Panjenengan kondur kemawon!

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Makna Beberapa Kata Krama Inggil

Kata Krama Inggil dalam bahasa Jawa itu ada yang memiliki makna ganda (lebih dari satu). Kata-kata itu seperti di bawah ini.

3. Sugeng (Krama Inggil) mempunyai makna yaitu ‘selamat’ (ngoko) dan ‘’hidup’ (ngoko), dan ‘gemuk’ (ngoko).

Berarti ‘selamat’, contohnya:

 • Bahasa ngoko : 1. Anak dan istrimu semuanya selamat kan?
  : 2. Kepergianmu ke Jakarta tempo hari selamat kan?

 • Bahasa krama halus : 1. Anak dan istrimu semuanya selamat kan?
  : 2. Kepergianmu ke Jakarta tempo hari selamat kan?

Berarti ‘hidup’, contohnya:

 • Bahasa ngoko : 1. Kakek semasa masih hidup, suka rokok kretek.

 • Bahasa krama alus : 1. Kakek semasa masih hidup, suka rokok kretek.

Berarti ‘gemuk’, contohnya:

 • Bahasa ngoko : Saat ini kakeknya masih hidup, justru badannya sangat gemuk.

 • Bahasa krama alus : Saat ini kakeknya masih hidup, justru badannya sangat gemuk.

4. Dalem (Krama Inggil) mempunyai makna yaitu ‘rumah’ (ngoko) dan ‘sebutan Tuhan’ (ngoko), dan ‘saya’ (ngoko).

Bermakna rumah’, contohnya:

 • Bahasa ngoko : Pak Hasan punya rumah baru.

 • Bahasa krama alus : Pak Hasan punya rumah baru.

Bermakna ‘sebutan Tuhan’, contohnya:

 • Bahasa ngoko : 1. Karena atas pertolongannya Tuhan Yang Maha Pengasih anakku bisa selamat.
  : 2. Ya Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu.

 • Bahasa krama alus : 1. Karena atas pertolongannya Tuhan Yang Maha Pengasih anakku bisa selamat.
  : 2. Ya Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu.

Bermakna ‘saya’, contohnya:

 • Bahasa ngoko : 1. Saya mau ikut ke Solo, boleh tidak Bu?
  : 2. Pak Bambang kuberi foto yang baik-baik.
  : 3. Permintaanku, sebaiknya kamu pulang saja!

 • Bahasa krama alus : 1. Saya mau ikut ke Solo, boleh tidak Bu?
  : 2. Pak Bambang kuberi foto yang baik-baik.
  : 3. Permintaanku, sebaiknya kamu pulang saja!

Suwandi

Sumber diambil dari “Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa” karangan Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. dan Drs. Th. Supriya, tahun 2001, penerbit: Kanisius Yogyakarta, hlm. 107-108.

Jakarta