Pigunanipun Basa Krama Alus

30 Nov 2012

Pasinaon basa Jawa

PASINAON BASA JAWA KAPING RONG ATUS PATANG PULUH EDHISI MIRUNGGAN: 30 NOVEMBER 2012

Pigunanipun Basa Krama Alus

Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa, foto: Suwandi tembi
Kamus Unggah-Ungguh Bahasa Jawa cocok untuk belajar mengenal bahasa krama

Wonten sawetawis pawicantenan ingkang ngangge basa Krama Alus, antawisipun inggih menika:

3. Kangge ngraosi utawi micantenaken tiyang sanes, kanthi katrangan bilih: ingkang ngraosi migunakaken basa krama alus, saha perlu migatosaken ancer-ancer caranipun ngginakaken tembung krama inggil.

Tuladhanipun

Cariyosipun Ibu Tini Kepala SMA boten tindak sekolahan, amargi radi gerah. Sawatawis dinten kapengker komputeripun risak, dipundandosi teknisi. Nanging dereng kaleresan, perlu dipundandosi malih. Bu Tini nimbali Yanti murid SMA, amargi teknisi wau bapakipun Yanti. Bu Tini mawi basa ngoko, Yanti basa krama alus.

+ Bu Tini : “Lho, kowe Yanti, kok ora ngebel, malah wis saka omah buri?”
- Yanti : “Adalem seneng ningali kagunganipun herdher, nanging kok saweg tileman.”
+ Bu Tini : “Kowe ora wedi apa?”
- Yanti : “Boten, adalem inggih gadhah, nanging taksih alit.”
+ Bu Tini : “Kok kadingaren, ora karo Ari?”
- Yanti : “Dhik Ari kesah dhateng Bantul, dipunutus Pak Hasan tumut lomba nggambar.”
+ Bu Tini : “Aku pengin ndeleng foto-foto nalika pahargyan sekolahan.”
- Yanti : “Menika sampun adalem bektakaken.”
+ Bu Tini : “Jare diampil Pak Bambang.”
- Yanti : “Kala wau Pak Bambang priksa menawi adalem badhe marak Ibu, foto-fotonipun lajeng dipunparingaken.” (kaliyan nyaosaken foto). “Sumangga Bu.”
+ Bu Tini : (nampeni foto) “Iki wis kabeh Ti?”
- Yanti : “Sampun. Ingkang dipunkersakaken Ibu wonten sadaya.”
+ Bu Tini : “Ya daktrima. Kajaba iku, aku arep titip layang, mengko dicaosake Bapak, karo matur yen komputere wis apik. Nanging isih ana sing durung kebenaran sethithik.”
- Yanti : “Inggih Bu, manawi makaten Bapak taksih perlu sowan mriki?”
+ Bu Tini : “Iya, sokur mengko sore. Nanging layange lagi ditulis anakku. Kana dienteni neng omah karo bocah-bocah!”
- Yanti : “Sendika Bu.”

Katrangan: Bab panganggenipun tembung krama lan krama inggil.

  1. Ukara “herdher” : ..... kagunganipun herdher, kok saweg tileman. Amargi kewan, mawi tembung krama, boten krama inggil. Boten saweg sarean.
  2. Ukara “kesah” : Dhik Ari kesah ..... Amargi Ari menika muridipun Bu Tini, mawi tembung krama, boten krama inggil, kadosta “Dhik Ari tindak ......” \
  3. Ukara “priksa” : .... kala wau Pak Bambang priksa. Amargi Yanti ngurmati Pak Bambang, mila mawi tembung krama inggil.

ana candhake

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Fungsi Bahasa Krama Halus

Ada beberapa dialog yang menggunakan tataran bahasa krama halus, di antaranya, yaitu:

3. Untuk memperbincangkan orang lain, dengan catatan apabila: orang yang memperbincangkan menggunakan bahasa krama halus, dan perlu memperhatikan pedoman cara menggunakan kata bahasa krama “inggil”.

Contoh

Alkisah, Ibu Tini Kepala SMA tidak dapat pergi ke sekolah, karena sakit. Beberapa hari yang lalu, komputernya rusak, dan sudah diperbaiki oleh teknisi. Namun belum beres, perlu diperbaiki lagi. Bu Tini memanggil Yanti muridnya, karena ternyata teknisi tadi adalah ayah Yanti. Bu Tini menggunakan bahasa ngoko, Yanti menggunakan bahasa krama halus.

+ Bu Tini : “Lho, kamu Yanti, kok tidak ngebel, malah sudah berada di rumah belakang?”
- Yanti : “Saya suka melihat herder, tetapi kok baru tiduran.”
+ Bu Tini : “Apakah kamu tidak takut?”
- Yanti : “Tidak, saya juga punya, tetapi masih kecil.”
+ Bu Tini : “Kok tumben, tidak dengan Ari?”
- Yanti : “Dik Ari pergi ke Bantul, disuruh Pak Hasan ikut lomba menggambar.”
+ Bu Tini : “Aku ingin melihat foto-foto saat perayaan sekolah.”
- Yanti : “Ini sudah saya bawakan.”
+ Bu Tini : “Katanya dipinjam Pak Bambang.”
- Yanti : “Tadi Pak Bambang tahu kalau saya akan ke tempat Ibu, foto-fotonya lalu diberikan kepada saya.” (sambil menyerahkan foto). “Ini Bu.”
+ Bu Tini : (menerima foto) “Ini sudah semua Ti?”
- Yanti : “Sudah. Yang diinginkan Ibu ada semua.”
+ Bu Tini : “Ya saya terima. Kecuali itu, aku akan titip surat, nanti sampaikan kepada Bapakmu, sekalian sampaikan jika komputernya sudah baik. Tetapi masih ada sedikit yang belum tepat.”
- Yanti : “Iya Bu, kalau begitu Bapak masih perlu ke sini kan Bu?”
+ Bu Tini : “Iya, mudah-mudahan nanti sore bisa. Tetapi suratnya baru ditulis anakku. Sana ditunggu di dalam rumah bersama anak-anak!”
- Yanti : “Baik Bu.”

Keterangan: Penggunaan kata “krama” lan “krama inggil”.

  1. Kata “herdher” pada kalimat: “.....herder Ibu, kok baru tileman/tiduran”. Karena hewan, menggunakan kata krama, tidak krama inggil. Tidak boleh “sarean”/tiduran.

  2. Kata “kesah/pergi” pada kalimat : “Dik Ari kesah/pergi .....” Karena Ari itu murid Bu Tini, menggunakan kata krama, bukan krama inggil, seperti “Dik Ari tindak/pergi ......”

  3. Kata “priksa/tahu” : “.... tadi Pak Bambang priksa/tahu”. Karena Yanti menghormati Pak Bambang, maka menggunakan kata krama inggil.

bersambung

Suwandi

Sumber diambil dari “Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa” karangan Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. dan Drs. Th. Supriya, tahun 2001, penerbit: Kanisius Yogyakarta, hlm. 104-105.

Jakarta