Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Pitung Puluh Lima Edhisi Mirunggan: 13 Desember 2014

13 Dec 2014

Kata akon ”menyuruh” digunakan untuk komunikasi ragam ngoko. Untuk menghormati diri sendiri bisa menggunakan kata aken/kengken (bentuk krama) atau ngaturi/dhawuhi (krama inggil/mi/ma), tergantung yang diajak berbicara.

Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa, foto: Suwandi/tembi
Kamus Unggah-Ungguh Bahasa Jawa cocok 
untuk belajar mengenal bahasa krama

Undha-Usuk Basa Jawi ing Wekdal Samenika

Ing ngandhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang ’kata ganti orang’ lan tembung kriya ’kata kerja’ nyocogaken kaliyan undha-usukipun.

Dene tembung ingkang badhe kagem tuladha ing kalodhangan menika, inggih menika: ”akon” (tembung Ngoko/n) ingkang gadhah undha-usuk tembung ”aken” (tembung Krama Ngoko/kn) lan tembung ”ngaturi” (tembung Krama Inggil/ki minggah) utawi ”ndhawuhi/ngersakaken (tembung Krama Inggil/ki mangandhap).

Ukara A 
n = Tana akon Pak Parman supaya lungguh sadhela. 
na = Tana ngaturi Pak Parman supaya pinarak sadhela. 
k = Tana aken Pak Parman supados lenggah sekedhap. 
ka = Tana ngaturi Pak Parman supados pinarak sekedhap. 
*) Minggah/mi (tiyang anem dhumateng tiyang sepuh)

Ukara B 
n = Pak Parman akon Tana supaya ngancani anake. 
na = Pak Parman dhawuh Tana supaya ngancani putrane. 
k = Pak Parman akenTana supados ngancani anakipun. 
ka = Pak Parman dhawuhTana supados ngancani putranipun. 
*) Mangandhap/ma (tiyang sepuh dhumateng tiyang anem)

Cathetan:

 • Ing ukara nginggil (ukara A), tembung akon, nyocogagaken kaliyan undha-usuk basa Jawi. Semanten ugi tembung-tembung sanesipun.

 • Tembung: akon (n)  aken (k)  ngaturi (ki/mi).

 • Tembung: supaya (n)  supados (k)  supados (ki).

 • Tembung: lungguh (n)  lenggah (k)  pinarak (ki).

 • Tembung: sadhela (n)  sekedhap (k)  sekedhap (ki).

 • Ing ukara nginggil (ukara B), tembung akon, ugi nyocogagaken kaliyan undha-usuk basa Jawi. Semanten ugi tembung-tembung sanesipun.

 • Tembung: akon (n)  aken (k)  dhawuh (ki/ma).

 • Tembung: supaya (n)  supados (k)  supados (ki).

 • Tembung: ngancani (n)  ngancani (k)  ngancani (ki). Tetep boten ewah.

 • Tembung: anake (n)  anakipun (k)  putranipun (ki).

Dudutan:

Tembung akon dipun ginakaken kangge basa ngoko. Kangge mbasakaken dhiri pribadi saged ngangge tembung aken/kengken (krama) utawi ngaturi/dhawuhi (krama inggil/mi/ma), gumantung kaliyan ingkang dipun ajak rembagan. Ngangge aken/ken/kengken, menawi ingkang dipun ajak rembagan sampun akrab nanging kangge ngormati. Ngangge ngaturi, menawi ingkang dipun ajak rembagan langkung sepuh utawi dipun kurmati, lajeng ngangge dhawuh, menawi ingkang dipun ajak rembagan langkung anem. Dados, sampun ngantos kuwalik anggenipun ngecakaken/ngetrapaken.

Tuladhanipun:

(1) ”Kang Pardi, ajeng kula ken menek wit klapa saged boten?” Basa krama (leres)

(2) Pak Bardi, mangke dalu adalem aturi tindak wonten dalemipun Pak RT!” Basa krama alus (leres)

(3) Nang, mrenea, tak dhawuhi ngeterke layang neng daleme Pak RW.” (ngoko alus) (leres)

Boten kepareng menawi lajeng matur mekaten:

(4) ”Kang Pardi, ajeng kula dhawuhi menek wit klapa saged boten?” (krama) (kirang leres)

(5) Pak Bardi, mangke dalu adalem dhawuhi tindak wonten dalemipun Pak RT!” (krama alus) (klentu)

(6) Nang, mrenea, tak aturi ngeterke layang neng daleme Pak RW.” (ngoko alus) (klentu)

 Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Pembelajaran Bahasa Jawa Kedua Ratus Tujuh Puluh Lima 
Edisi Khusus: 13 Desember 2014

Tingkatan Tutur Bahasa Jawa di Zaman Sekarang

Di Bawah ini contoh penerapan kata pada tataran bahasa Jawa saat ini, dengan keterangan: n = singkatan dari bahasa ngoko, na = bahasa ngoko halus, k = bahasa krama, saha ka = bahasa krama halus. Sementara, kata ganti orang dan kata kerja yang digunakan menyesuaikan tataran itu.

Sementara itu kata yang dipakai untuk contoh adalah kata akon artinya ”menyuruh” (termasuk kata Ngoko/n) yang mempunyai tingkatan tutur kataaken artinya juga ”menyuruh” (termasuk kata Krama/k) dan kataaturi/dhawuh juga berarti ”menyuruh” (termasuk kata Krama Inggil/ki). Hanya saja, kata aturi digunakan untuk orang muda kepada orang tua, sebaliknya kata dhawuh digunakan untuk orang tua kepada orang muda. Dari beberapa contoh di atas, mempunyai arti dalam bahasa Indonesia:

Ind = Tono menyuruh Pak Parman supaya duduk sebentar (kalimat A). 
Ind = Pak Parman menyuruh Tono supaya menemani anaknya (kalimat B).

Catatan:

 • Pada kalimat di atas (kalimat A), kata akon ”menyuruh”, menyesuaikan dengan tingkat tutur bahasa Jawa. Demikian pula dengan kata-kata lainnya.
 • Kata: akon (n)  aken (k)  ngaturi (ki/mi). Ind = menyuruh
 • Kata: supaya (n)  supados (k)  supados (ki). Ind = supaya, agar
 • Kata: lungguh (n)  lenggah (k)  pinarak (ki). Ind = duduk
 • Kata: sadhela (n)  sekedhap (k)  sekedhap (ki). Ind = sebentar
 • Pada kalimat di atas (kalimat B), kata akon ”menyuruh”, juga menyesuaikan dengan tingkat tutur bahasa Jawa. Demikian pula dengan kata-kata lainnya.
 • Kata: akon (n)  aken (k)  dhawuh (ki/ma). Ind = menyuruh
 • Kata: supaya (n)  supados (k)  supados (ki). Ind = supaya, agar
 • Kata: ngancani (n)  ngancani (k)  ngancani (ki). Ind = menemani
 • Kata: anake (n)  anakipun (k)  putranipun (ki). Ind = anaknya

Kesimpulan:

Kata akon ”menyuruh” digunakan untuk komunikasi ragam ngoko. Untuk menghormati diri sendiri bisa menggunakan kata aken/kengken (bentuk krama) atau ngaturi/dhawuhi (krama inggil/mi/ma), tergantung yang diajak berbicara. Menggunakan aken/ken/kengken, apabila yang diajak bicara sudah dikenal tetapi ingin tetap menghormati. Menggunakan ngaturi, apabila yang diajak bicara lebih tua atau pantas dihormati, lalu menggunakan dhawuh, apabila yang diajak bicara lebih muda. Jadi intinya, jangan sampai terbolak-balik dalam penerapannya.

Contoh:

(1) ”Kang Pardi, akan saya ken ”suruh” memanjat pohon kelapa, mau tidak?” Basa krama (benar)

(2) Pak Bardi, nanti malam saya aturi ”suruh” pergi ke rumah Pak RT!” Basa krama alus (benar)

(3) Nak, ke sinilah, saya dhawuhi ”suruh” mengantarkan surat ke rumah Pak RW.” (ngoko alus) (benar)

Boten tidak lalu berkata demikian:

(4) ”Kang Pardi, akan saya dhawuhi ”suruh” memanjat pohon kelapa?” (krama) (kurang tepat)

(5) Pak Bardi, nanti malam saya dhawuhi ”suruh” pergi ke rumah Pak RT!” (krama alus) (salah)

(6) Nak, ke sinilah, saya aturi ”suruh” mengantarkan surat ke rumah Pak RW.” (ngoko alus) (salah)

Demikianlah tadi penerapan tingkatan tutur dalam bahasa Jawa yang benar. Jika tidak dibiasakan dan terbiasa, tentu akan merasa sulit, apalagi yang belum tahu tentang bahasa Jawa.

Suwandi 
Diolah dari buku “Kamus Unggah-Ungguh Basa Jawa” karangan Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. dan Drs. Th. Supriya, tahun 2001, penerbit: Kanisius Yogyakarta, hlm. 20.